Ravel | Filharmonia Szczecin [SOLD OUT!] @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Szczecin [27 kwietnia]

Ravel | Filharmonia Szczecin [SOLD OUT!]


149
27
kwietnia
19:00 - 21:00

 Strona wydarzenia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin
[English version below]

ARTYŚCI
✪ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
✪ Rozalia Kierc — fortepian
✪ Rune Bergmann — dyrygent

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — PROGRAM
♬ Maurice Ravel — La Valse (1920)
♬ Maurice Ravel — Bolero
♬ Maurice Ravel — Koncert fortepianowy G-dur

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Bilety (55 — 25 PLN) dostępne na stronie internetowej oraz kasie Filharmonii.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Jakże rozmaite są koloryty narodowe, które pojawiają się w muzyce Ravela. Wspomnienie roztańczonego Wiednia z czasów Kongresu w poemacie choreograficznym „La Valse”, echo dźwięków zasłyszanych ongiś w rodzinnym Kraju Basków w „Bolerze” i fascynacja jazzem w Koncercie fortepianowym G-dur (niczym u Gershwina). A nad wszystkim unosi się duch muzyki francuskiej o palecie barw i dawce melancholii rodem z obrazów Moneta.

„La Valse” powstał pomiędzy 1919 a 1920 rokiem jako poemat choreograficzny (premiera paryska 12 grudnia 1920 r.). Był właściwie koncypowany jako balet. Kompozytor pokazał tę muzykę dyrektorowi baletów rosyjskich Siergiejowi Diagilewowi. Ten uznał wprawdzie muzyczną wartość dzieła, ale stwierdził, że… nie nadaje się na scenę. To obruszyło Ravela tak dalece, że zerwał z Diagilewem wszelkie kontakty. Dziś „La Valse” funkcjonuje jako utwór koncertowy i nie ulega kwestii, że jest to portret Wiednia z czasów świetności Monarchii. Zresztą oddajmy głos kompozytorowi: „Utwór ten ująłem jako rodzaj apoteozy walca wiedeńskiego, z którym w moim umyśle łączy się wrażenie fantastycznego i fatalistycznego wzruszenia. Umieszczam ten walc na tle pałacu cesarskiego, około 1855 roku.”. Po premierze dzieła pojawiły się ciekawe skądinąd interpretacje, jakoby dzieło było metaforą upadku cywilizowanej Europy po zakończeniu I wojny światowej (narodziny, rozkwit i zniszczenie walca). Jednak trzeba od razu sprostować, że Ravel zaprzeczał wiązaniu jego utworu z jakikolwiek kontekstem politycznym. „Walc – wedle Ravela – jak każdy inny taniec może przybierać tragiczny wyraz. W tym utworze nie powinno się doszukiwać niczego więcej niż brzmieniowości ożywionej światłem i ruchem”. Chociaż na marginesie dodajmy, że lata wcześniej kompozytor podjął już temat tego tańca, powstały wówczas „walce szlachetne i sentymentalne” (1911). Minęło kilka lat, trakcie których artysta służył na froncie, był pod Verdun, ciężko to przeżył: doznał odmrożeń, dezynterii, a potem zmarła mu matka. Świat z 1911 roku, kiedy pisał błahe walczyki w stylu Schuberta, zmienił się przez tych parę lat nie do poznania i to z muzyce „La Valse” niewątpliwie słychać.

O „Bolerze” Ravela napisano już wiele. Rzadko jednak zwraca się uwagę na rolę tej kompozycji w, by tak rzec, instrumentalnej demokratyzacji orkiestry. Otóż zauważmy, że od czasów konstytucji orkiestry w Mannheim (połowa XVIII wieku) obowiązywał model, w którym główne partie melodyczne prezentowane były przez kwintet smyczkowy. Natomiast „Bolero” (1928) odmienia ten stan rzeczy. Przez większość utworu główny jego temat prezentowany jest przez instrumenty dęte, kwintet zaś pokazuje go tylko w finale. Jeszcze gorzej jest w „Święcie wiosny”, gdzie instrumenty smyczkowe potraktowane są jak perkusja. Ale wróćmy do owego XVIII-wiecznego tańca hiszpańskiego „Bolera” w ujęciu Ravela (który był z pochodzenia Baskiem). Co mówi nam kompozytor? Posłuchajmy, ileż jest piękna i rozmaitości barw w instrumentach dętych – a nie tylko skrzypce i skrzypce… Instrumenty dęte, na ogół w cieniu, w tej kompozycji jak nigdzie indziej mogą błyszczeć. I gdyby nie postać dyrygenta, naprawdę można by mówić o demokratyzacji…

Koncert fortepianowy G-dur powstał w latach 1929–1931 i jest wyraźnym śladem fascynacji jazzem, którą obudziła się w Ravelu podróż po Stanach. Oto słowa Ravela na ten temat: „Najbardziej fascynujący aspekt jazzu to bogactwo i rozrywkowość rytmu… Jazz jest źródłem inspiracji i witalnej siły dla wielu nowoczesnych kompozytorów i jestem zdziwiony, że tak niewielu Amerykanów pozostaje pod jego wpływem.”. Ravel nie wspomina tu George’u Gershiwinie, którego nb. darzył wielką estymą. Kiedy 7 marca 1953 roku Ravel obchodził 53. urodziny w Nowym Jorku, wśród gości znalazł się Gershwin, który urzekł jubilata wykonaniem na jego cześć impresji na tematy z „Błękitnej rapsodii”. Parę lat wcześniej Gershwin był u Ravela w Paryżu i ów odmówił mu lekcji, stwierdzając: „po co ma być drugorzędnym Ravelem, skoro może być pierwszorzędnym Gershwinem”. Ravel miał na myśli naturalną skłonność do jazzu, którą Gershwin mógłby zatracić, gdyby zbyt mocno zaangażował się w pisanie klasyki. No a w Koncercie fortepianowym tego jazzu od Gershwina trochę wziął. Ech… nie ma sprawiedliwości, a i z tą demokratyzacją też sprawa jest wątpliwa.

###
[English version]

ARTISTS
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra
✪ Rozalia Kierc — piano
✪ Rune Bergmann — conductor

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — MUSIC
♬ Maurice Ravel — La Valse (1920)
♬ Maurice Ravel — Bolero
♬ Maurice Ravel — Piano concerto in G major

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Tickets (55 — 25 PLN) available at www and ticket office.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Such different national colours appearing in Ravel's music? Recalling the joy of dancing in Vienna during the Congress times in the choreographic poem “La Valse”, the echo of the sounds heard in the native Basque Country in “Bolero”, and the fascination with jazz in Piano Concerto in G major (like Gershwin). And above all there is the spirit of French music with the palette of colours and a dose of melancholy from the paintings of Monet.

«La Valse» was created between 1919 and 1920 as a choreographic poem (Paris premiere on December 12, 1920). In fact it was conceived as a ballet. The composer showed the music to Russian ballet director Sergei Diaghilev. Although he recognized the musical value of the work, he stated that… is not suitable for the stage. It enraged Ravel so much that he broke all contact with Diaghilev. Today «La Valse» functions as a concert piece and there is no doubt it is a portrait of Vienna from the great times of the Monarchy. Let us give the composer a voice: «This piece is as a kind of apotheosis of the Vienna waltz which in my mind is connected with an impression of fantastic and fatalistic emotions. I put this waltz against the background of the imperial palace, in about 1855. » Interesting interpretations of how the work was a metaphor for the fall of civilized Europe after the end of the First World War (birth, flourishing and destruction of the waltz) appeared after the premiere of the work. However, it must be immediately rectified that Ravel denied binding his work with any political context.

«Waltz — as Ravel says — like any other dance, can take on a tragic expression. There is nothing more to be found in this work than sound animated by light and movement. » Although on the plus side let’s add that in the earlier years the composer had already taken up the topic of this dance, then «noble and sentimental» (1911) waltzes were created. It took a few years, during which the artist served on the frontline, he was at Verdun, suffered a lot — frostbite, dysentery, and then the death of his mother. The world of 1911, when he was writing trivial Schubert-style waltzes, changed over those few years to become unrecognizable, and this is undoubtedly heard in the music of «La Valse».

A lot has already been written about Ravel's «Bolero». Rarely talked about however, is the role of this composition in the instrumental democratization of the orchestra. Let us note that from the time of the constitution of the orchestra in Mannheim (mid-18th century), a model where the main melodies were presented by a string quintet was valid, «Bolero» (1928) changed the state of things. For the majority of the composition its main theme is presented by wind instruments, while the quintet only shows up in the finale. Even more is «Spring Festival,» where string instruments are treated like drums.

But let's return to this 18th-century Spanish dance «Bolero», in Ravel's style (he was a Basque by birth). What does the composer tell us? Let's listen how beautiful and varied are the colours of the brass instruments — not just the violins… While wind instruments are generally in the shadows, in this composition, like nowhere else can they shine. And if wasn’t for the conductor, you could really talk about democratization…

The Piano Concerto in G major was written in 1929-1931 and is a clear sign of the fascination with jazz, which was awakened during Ravel’s tour of the United States. Here are Ravel's words on this subject: «The most fascinating aspect of jazz is its richness and the rhythmicity… Jazz is a source of inspiration and vitality for many modern composers, and I am surprised that so few Americans remain under his influence.» Ravel does not mention George Gershwin, whom he had great esteem for. When Ravel celebrated his 53rd birthday in New York City on March 7, 1953, Gershwin was among the guests and captivated Ravel by his performance of «Blue Rapture». A few years earlier, Gershwin had been at Ravel’s in Paris, and who had refused to teach him, saying: «Why would he be a secondary Ravel if he could be a top Gershwin?» Ravel was referring to the natural inclination to jazz which Gershwin would have lost if he had been too involved in writing classics. And in the Piano Concerto hear too some of that jazz from Gershwin. Oh… there is no justice, and with this democratization the matter is questionable as well.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie:

MDF Festival 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Buika & Apparatjik in Szczecin, Poland
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Mariza - Szczecin 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
MEISINGER Music Festival - Szczecin 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Zalewski śpiewa Niemena / Szczecin / 1.10.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
40-lecie zespołu POD BUDĄ 02.10.2018 Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Varius Manx / Kasia Stankiewicz / Filharmonia / Szczecin / 9.10.
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Varius Manx & Kasia Stankiewicz - Koncert promujący płytę "ENT"
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Koncert Raz Dwa Trzy / Filharmonia w Szczecinie / 13.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
RAZ DWA TRZY Ważne piosenki / Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk, "Jak minął dzień"
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała 1984 Tour - Szczecin Filharmonia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Nie tylko Strauss Gala
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Kasia Kowalska - Jubileusz 25-lecia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Cohen i Kobiety \ Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Szczecinie :

XI EDYCJA 10-11.08.2018
Wały Chrobrego
Tak dla piwa na bulwarach!
Wolność - Szczecin
XI Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 2018
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
KALI x V8Tour ★ | 29.09 Peron 5 - Szczecin
Peron 5
Festiwal Kolorów w Szczecinie 2018!
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
Spokojnie, to tylko zaćmienie!
Wały Chrobrego
39. PKO Półmaraton Szczecin
Jasne Błonia
Szczecin Tattoo Convention III Edycja
Netto Arena
MALIK MONTANA||KLUB K4 SZCZECIN
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
39. PKO Półmaraton Szczecin - w obiektywie dulny foto.
Jasne Błonia