Beethoven’s No 9. | Filharmonia Szczecin [SOLD OUT!] @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Szczecin [8 czerwca]

Beethoven’s No 9. | Filharmonia Szczecin [SOLD OUT!]


171
08
czerwca
19:00 - 21:00

 Strona wydarzenia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin
[English version below]

ARTYŚCI
✪ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie
✪ Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie (CHAPS)
✪ Mariann Fjeld-Solberg — sopran
✪ Wanda Franek — mezzosopran
✪ Thorbjørn Gulbrandsøy — tenor
✪ Yngve Søberg — baryton
✪ Rune Bergmann — dyrygent

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — PROGRAM
♬ Ludwig van Beethoven — Symfonia nr 9 d-moll op.125

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Bilety (40-90 PLN) dostępne na stronie internetowej oraz kasie Filharmonii.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Najpopularniejsze wielkie dzieło muzyki symfonicznej. Fenomen tego utworu to nie tylko wspaniała muzyka, ale i wartości moralne, które niesie tekst Fryderyka Schillera śpiewany przez chór w wielkim finale. Symfonia nr 9 Ludwiga van Beethovena to jeden z najważniejszych muzycznych dokumentów całej epoki oświecenia – czy dziś jest nadal aktualny?

Kiedy Beethoven pracował nad IX Symfonią był już niemal zupełnie głuchy. Cała partytura Symfonii, podobnie jak wszystkie inne utwory pisane w tym czasie, powstała jedynie w jego wyobraźni (nie miał możności usłyszenia efektu). Jednak utrata możliwości słyszenia w żadnym razie nie utrudniała artyście komponowania. Oczywiście, jak to miał w zwyczaju, przerabiał swoje dzieła w nieskończoność, ale to nie miało nic wspólnego z głuchotą. Co więcej w latach 1822–1824, kiedy monumentalne dzieło powstało, był niezwykle kreatywny. Pracował jeszcze nad wielką mszą (Missa solemnis), dwoma sonatami i tuzinem innych kompozycji. A idea symfonii była tak rewolucyjna, że przyćmiewała wszystko, co do tej pory w muzyce wynaleziono. Zresztą pomysł skomponowania wielkiego dzieła do tekstu Fryderyka Schillera krążył w głowie mistrza od wielu lat. Po raz pierwszy dowiadujemy się o tym z listu pewnego profesora prawa w Bonn, który pisał o tym, że Beethoven chciałby napisać dzieło do tekstu Schillera strofa w strofę. Potem kilkakrotnie jeszcze dowiadujemy się o tym z listów kompozytora (1798,1812). Lecz dopiero w roku 1822 przyszedł czas.

Symfonia składa się z czterech części i choć trudno wnioskować, że mają one konkretny program, to jednak dramaturgiczny plan wygląda tak: część I – walka, II – zabawa, III – kontemplacja, IV – wielki pean, pojawiają się głosy solistów i chór, który śpiewa tekst wiersza Schillera. Apoteoza, tryumf („Wszyscy ludzie będą braćmi”). Zwróćmy uwagę, droga do zwycięstwa wiedzie poprzez ciężką pracę, walkę, a gdy wszelkie próby przejdziemy dzielnie, nagroda nas nie minie. Taka filozofia przyświecała Beethovenowi przez całe życie. To dlatego swego czasu był zafascynowany Napoleonem. To dlatego nie szanował arystokracji i gardził feudalizmem bez względu na to, jak bardzo byłby oświecony. Szlachetne urodzenie nie dawało wedle Beethovena patentu na dobro, szlachetność i mądrość. Czyż nie jest to przekaz, który klasycy wiedeńscy nosili w sobie, ale sztywny gorset feudalnego systemu zabraniał im mówić głośno? „Czarodziejski flet” Mozarta, IX Symfonia Beethovena – jedynie tu twórcy rzucają odważne wyzwanie całej epoce.

Konserwatywny Wiedeń tak mocno dał się we znaki Beethovenowi, niejednokrotnie nie rozumiejąc jego dzieł, że teraz, kiedy partytura „Dziewiątej” była już ukończona, twórca wcale nie palił się do usytuowania premiery w stolicy Monarchii. Jednak gdy wieść o nowej symfonii rozeszła się po mieście, przesłano Beethovenowi niesamowity list od wielbicieli i przyjaciół, w którym zapewniano o szacunku dla jego dzieła. W rezultacie 7 maja 1824 roku doszło w Kärtnertor Theater (dziś już nieistniejącym) do premiery. Relacje z tego wieczoru zgodnie potwierdzają, że był to wielki sukces. Beethoven był na scenie, lecz z powodu głuchoty nie dyrygował. Patrzył jednak na orkiestrę. Gdy ta skończyła grać, nie mógł słyszeć frenetycznej owacji, jaką wiedeńczycy nagrodzili jego muzykę. Ktoś podszedł do kompozytora i gestem dał do zrozumienia, żeby się odwrócił i zobaczył to, czego nie mógł usłyszeć.

Czy przesłanie Symfonii może być dziś aktualne? Odpowiedzmy refleksją Czesława Miłosza, który uważał działanie muzyki Beethovena za wyzwolicielskie, „nas wywyższające, ponad to, czym jesteśmy”.

###
[English version]

ARTISTS
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra
✪ The Jan Szyrocki Memorial Choir of West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie (CHAPS))
✪ Mariann Fjeld-Solberg — sopran
✪ Wanda Franek — mezzosopran
✪ Thorbjørn Gulbrandsøy — tenor
✪ Yngve Søberg — baryton
✪ Rune Bergmann — conductor

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — MUSIC
♬ Ludwig van Beethoven — Symphony No. 9 in D minor, op. 125

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Tickets (40-90 PLN) available at www and ticket office.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — The greatest symphonic work. The phenomenon of this composition is caused not only because of the great music, but also the moral values in Friedrich Schiller's lyrics sung by the choir in the grand finale. Symphony No. 9 by Ludwig van Beethoven is one of the most important musical documents of the Enlightenment — is it still valid today?

When Beethoven was working on the Ninth Symphony, he was almost completely deaf. All of the Symphony scores, as well as all the other songs written at that time, were created only in his imagination (he was not able to hear the final effect). However, the loss of hearing didn’t hinder the composer’s work. Of course, as it was customary of him, he endlessly reworked his compositions, but that had nothing to do with deafness. Moreover, between 1822-1824, when this monumental work was created, he was extremely creative. He was also working on a great mass (Missa solemnis), two sonatas and a dozen other compositions. The idea for this symphony was so revolutionary that it overshadowed everything that had so far been invented in music. In fact, the idea of composing a great work to Friedrich Schiller's text had been occupying the maestro's head for many years. For the first time we learn about this from a letter from a law professor in Bonn who wrote that Beethoven would like to write a composition to Schiller's text stanza. Then we learn about this several times from the composer's letters (1798,1812). But it was as late as in 1822 that its time had come.

The Symphony consists of four parts and although it is difficult to conclude that they have a specific program, the dramaturgical plan looks like this: Part I — Fighting, II — Fun, III — Contemplation, IV — Great Paean, the voices of soloists and choir appear who sing the text of Schiller's poem. Apotheosis, triumph («All men will be brothers»). Let us note that the way to victory is through hard work, struggle, and when we pass all our trials bravely, a reward will be granted. Such a philosophy had accompanied Beethoven throughout his life. That was why he was fascinated with Napoleon at some point. This is why he did not respect the aristocracy and despised feudalism no matter how enlightened it was. Noble birth did not grant a patent for goodness, nobility and wisdom according to Beethoven. Is not this the message that the Viennese classics shared, while the stiff corset of the feudal system forbade them to speak out loud? «Mozart's Magic Flute», Beethoven's Ninth Symphony — only here the composers cast a courageous challenge to the whole epoch.

Conservative Vienna was so bewildered by Beethoven, often not understanding his work, that now when the score of «the Ninth» was finished, the artist was not eager to have it premiered in the capital of the Monarchy. However, when news of the new symphony broke out in the city, Beethoven was sent an incredible letter from his fans and friends in which he was assured of a great respect for his creation. As a result, on May 7, 1824, the premiere took place at the Kärtnertor Theater (today it no longer exists). The reports from that evening confirm that this was a great success. Beethoven was on stage, but because of deafness he did not conduct. However, he observed at the orchestra. When they finished playing, he could not hear the frenetic ovation that the Viennese citizens awarded his music with. Someone approached the composer and gestured to him to turn around and see what he could not hear.

Can the message of the Symphony be up to date? Let us reply with the reflection by Czesław Miłosz, who considered the impression of Beethoven’s music as liberating, as «elevating beyond what we are.»
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie:

MDF Festival 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Buika & Apparatjik in Szczecin, Poland
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Mariza - Szczecin 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
MEISINGER Music Festival - Szczecin 2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Zalewski śpiewa Niemena / Szczecin / 1.10.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
40-lecie zespołu POD BUDĄ 02.10.2018 Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Varius Manx / Kasia Stankiewicz / Filharmonia / Szczecin / 9.10.
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Varius Manx & Kasia Stankiewicz - Koncert promujący płytę "ENT"
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Koncert Raz Dwa Trzy / Filharmonia w Szczecinie / 13.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
RAZ DWA TRZY Ważne piosenki / Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk / Filharmonia w Szczecinie / 15.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Krzysztof Krawczyk, "Jak minął dzień"
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała • Szczecin • #1984tour
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Paweł Domagała 1984 Tour - Szczecin Filharmonia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Nie tylko Strauss Gala
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Tribute to: Zbigniew Wodecki / Szczecin / 29.11.2018
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Kasia Kowalska - Jubileusz 25-lecia
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
Cohen i Kobiety \ Szczecin
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Szczecinie :

XI EDYCJA 10-11.08.2018
Wały Chrobrego
Tak dla piwa na bulwarach!
Wolność - Szczecin
XI Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni Pyromagic 2018
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia
KALI x V8Tour ★ | 29.09 Peron 5 - Szczecin
Peron 5
Festiwal Kolorów w Szczecinie 2018!
Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia
Spokojnie, to tylko zaćmienie!
Wały Chrobrego
39. PKO Półmaraton Szczecin
Jasne Błonia
Szczecin Tattoo Convention III Edycja
Netto Arena
MALIK MONTANA||KLUB K4 SZCZECIN
Kolumba 4 - szczeciński loft kultury
39. PKO Półmaraton Szczecin - w obiektywie dulny foto.
Jasne Błonia